Salg

Leif Jørgensen Indehaver/ Direktør

Salg Nyopbygninger
Speciel opbygninger


Mobil: 20 21 42 47

Tlf.: 86 66 15 31

Email: lj@skjern-bremser.dk​

Flemming Zachariassen Indehaver/ Direktør

Salg generelt
Speciel opbygninger


Mobil: 21 68 47 22

Tlf.: 74 56 23 83 / 97 35 03 44

E-mail: fz@skjern-bremser.dk​

Salgs og leveringsbetingelser for Skjern Bremser A/S og Skelhøje Vognfabrik A/S

1. Leveringsforhold: I tilfælde af strejke, lockout eller anden form for arbejdsstandsning hos leverandørne til nærværende ordre, tilige med krig, blokade,karantæne,ildsvåde,is,trafikforstyrrelser i øvrigt, ulykkestilfælde, havari eller andre uforudsete årsager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse til leveringsstedet, er leverandøren fri for ansvar, så længe hindringen består.

2. Leveringstid: Den angivne leveringstid er en cirka leveringstid, og sælger påtager sig intet ansvar for tab eller omkostninger, opstået som følge af leveringens forsinkelse, med mindre andet er udtrykkeligt skriftligt bekræftet af sælger. Ved leveringstid forståes den tid, der gårfra kundens accept af ordrebekræftelse, indeholdende de af sælger bekræftede specifikationer, til levering sker. Ændres nogen specifikation på ordre i forhold til ordrebekræftelsen, ændres leveringtidspunktet, og en ny leveringstid frem sendes til kunden. Selv hvis salgsgenstanden ikke er en masseproduceret vare, men en specielt fremstillet vare, hæfter sælger ikke for forsinkelser uden udtrykkelig skriftelig aftale.

3. Mangler: Reklamationer skal ske straks ved varens modtagelse for synlig mangler, og inden 8 dage efter levering har fundet sted for usynlige mangler. Eventuel afhjælpning af mangler må kun ske efter forudgående skriftelig accept fra sælger side, og på et af sælgers autoriseret værksted. Såfremt an mangel medfører reparation eller udbedring hos producenten eller andre, bære samtlige transportomkostninger m.v. af køber i denne forbindelse, selvom der er tale om en specielt fremstillet vare, med mindre producenten kan gøre ansvarlig herfor. Sælger meddeler køber transport på eventuelle krav mod producenten. Såfermt en mangel medfører mistet fortjeneste, kreditspilde, skade på legeme, gods eller transporteret gods eller ligende, hæfter sælger ikke herfor- heller ikke hvis det solgte er en specielt fremstillet vare, der ikke opfylder specifikationer eller offentlige forskrifter. I det omfang et sådant krav kan gøres gældende mod producenten, transporterer sælger herved kravet til køber.

4. Prouduktansvar: Sælger er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl, begået af sælgeren eller hans folk. Sælger hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, Sælgerens ansvar for skade på ting, kan ikke overstige kr. 2 mio. Ved tingskade og kr. 5 mio. ved personskade pr. år. Sælgeren hæfter kun i et år fra varens overgivelse til køberen for de skader, som varen måtte forvolde. I det omfang sælgeren måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køberen måtte gøre af den solgte vare - herunder videresalg - er køberen pligtig til at skadeløsholde sælgeren for det ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang, ansvaret går ud over de aftalte grænser. Køberen er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod sælgeren i anledning af de solgte varer.

5. Betaling: Alle priser er netto kontant ved varens modtagelse uden fradrag af kasserabat, med mindre andet er skrifteligt aftalt. Overholdes betalingsfristen ikke, beregnes der renter fra fristens udløb til betaling sker med renter, der overstiger nationalsbankens diskonto med 8% pro anno.

6. Ejendomsforhold: Sælgeren forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld skadesløs betaling har fundet sted.​

7. Prisforbehold: Alle sælgers priser er baseret på underleverandørens priser. For varernaf udenlandsfabrikat er priserne baseret på tilbudsdagens valutakurs, såfremt tilbuddet lyder i danske kroner, samt på de på tilbudsdagen gældende told- og afgiftssatser m.v. Der tages forbehold for devaluering af den danske krone for tidspunktet fra tilbudsdagen afgivelse til betaling sker. For så vidt et tilbud er afgivet i udenlansk valuta, skal betaling som udgangspunkt ske i udenlansk valuta, uanset at faktura fremsendes i danske kroner. Faktura i danske kroner fremsendes ofte baseret på toldkursen af hensyn til momsberegning, såfremt betaling sker i danske kroner, selvom en pris måtte være i udenlansk valuta, skal det danske kronebeløb der betales, ud over den danske moms, være af en sådan størrelse, at det på betalingstidspunktet sætter sælgeren i stand til i en anerkendt bank at erhverve den pågældende udenlandske valuta i den aftalte mængde svarende til købesummen. Såfremt der forekommer ændreingeri ovennævnte punkter 1 - 3, forbeholder sælger sig ret til at foretage reguleringer af salgspriser for de inden varens levering indtrådte prisstigninger, der er en følge heraf. Sælgeren forbeholder sig ligeledes ret til at annullere de af sælger accepterede ordrer, såfremt ændringerne medfører væsentlige leveringsvanskeligheder eller ekstraudgifter.

8. Levering: Al levering sker ab sælger sælgers leverandør, dvs. ab fabrik Skelhøje/Christiansfeld eller Skjern, alt efter hvem sælger vælger som leverandør. Ændringer i leveringsbetingelserne er kun gyldig imod skriftelige aftaler.

9. Specifikationer og tegninger: Alle af sælger fremsendte tegninge, forslag, tilbud etc. forbliver sælgers ejendom og må ikke kopieres, forelægges konkurrerende virksomheder eller bringes til udførelse uden sælgers tilladelse, jvf, markedsføringslovens § 9. Sælger forbeholder sig ligeledes ret til at faktuere arbejde i forbindelse med udarbejdelse af tegniger og tilbud etc. Sælger og sælgers leverandør har ret til at foretage tekniske ændringer, tilbud m.v., dersom sådanne forekommer hensigtsmæssinge og ikke på væsentlig måde har negativ indflydelse på normal brug at det solgte.

10. Garanti: Sælger yder køber reklamationsret i henhold til købelovens bestemmelser om køb, der ikke er forbrugerkøb. Reklamationsretten løber i 1 år fra den dag, sælger meddeler, at leverancen er klar til afhentning.

11. Øvrige vilkår end de ovenfor anførte har kun retsgyldighed, såfremt disse skriftligt bekræftes fra sælgers side.

12. Dansk ret er gældende for samtlige, og værneting for indgåede kontrakter er aftalt til retten i Herning.​

​Skjern Bremser A/S

Tlf.: 97 35 03 44

Industrivej 2

6900 Skjern

Klik for rutevejledning

CVR: 10821002

Skelhøje Vognfabrik A/S​

Tlf.: 86 66 15 31

Dollerupvej 15

7470 Viborg

Klik for rutevejledning

Skjern Bremser i Christiansfeld

Tlf.: 74 56 23 83

Industrivej 10

6070 Christiansfeld

Klik for rutevejledning

Vurderet 5/5 stjerner på baggrund af 27 anmeldelser på Facebook